Standardbeskrivelse

SKOVLY er et socialpædagogisk opholdssted, som er oprettet i 1985.
Der er plads til 6 børn i alderen 7 -18 år.

Opholdsstedets information:
SKOVLY
NØRRESKOVVEJ 3
8680 RY
Tlf.: 86898444
Mobil: 51284483

SKOVLY er beliggende i Skanderborg Kommune.

E-mail: kontakt@skovlyry.dk
Hjemmeside: www.skovlyry.dk

Organisationsform
Skovly er en erhvervsdrivende fond stiftet i 1985 af en gruppe pædagoger og lærere, der ønskede at lave en mindre og mere familielignende institutionsform, som et alternativ til de større anbringelsesteder. Formålet med fonden er at yde praktisk og pædagogisk støtte til socialt belastede børn og unge.

Bestyrelsen

 • Medlemmerne i bestyrelsen er:
 • Formand: Alma Andersen, viceskoleinspektør på Mølleskolen i Ry.
 • Ib Rønn. Uddannet Socialpædagog. Har arbejdet med tilsyn i århus Amt og er nu Selvstændig Konsulent.
 • en repræsentant for medarbejderne.

Ledelse
Den daglige ledelse varetages af Hans Ole Hamborg Jørgensen og Heine Lejsgaard.
Vi arbejder med uddelegering af ansvarsområder med defineret beslutningskompetence, heraf faste kontakter til bestyrelsen,  skolemyndigheder, anbringende kommuner, familier mv.

Tilsyn
Tilsyn Region Midt er den godkendende og tilsynsførende myndighed. Skovly er regodkendt i maj 2014 efter den nye kvalitetsmodel.

Målgruppe
Vi bestræber os på, at beboerne på Skovly er bestående af både piger og drenge, da vi mener at det giver den bedste fordeling og sparring mellem børnene.
Antal godkendte pladser: 7

Omsorgssvigtede børn
Børn med tab og traumer
Børn med tilknytning og kontaktforstyrrelser, uden voldsom udadreagerende impulsadfærd.
Børn med opmærksomhedsforstyrrelser og kognitive overbliksvanskeligheder
Børn med sent-udviklede træk.
Børn med Autismespektrumforstyrrelser

Indenfor målgruppeinddelingen på LOS hjemmeside rummes Skovlys målgruppe indenfor kategorierne 1, 2a, 3, 4a og 7.

Når Skovly har en ledig plads kontakter vi relevante sagsbehandlere og den tilsynsførende fra Skanderborg kommune. Ligeledes retter vi henvendelse til LOS, som videre giver informationen til deres hjemmeside.

Skovly har et visitationsudvalg bestående af Hans Ole Hamborg Jørgensen og Heine Lejsgaard. Deres opgave er at gennemlæse alle tilsendte sagsakter. De udvalgte sagsakter gennemlæses herefter af det samlede personale.Vi rekvirerer samtlige beskrivelser der findes om det enkelte barn. Her tænkes på:

 • Statusbeskrivelser.
 • Skoleudtalelser.
 • Psykolograpporter.
 • Handleplaner.
 • Beskrivelse af familiens baggrund, og nuværende situation.
 • Mundtlige udtalelser af personer der er tæt på barnet.

Der indkaldes herefter til møde med den konkrete kommunes anbringelseskonsulent og sagsbehandler.
Herefter drøftes barnets problemfelter og udviklingspotentiale på et personalemøde.

Der indkaldes til møde med sagsbehandleren og familien, hvor så mange medarbejdere som muligt deltager. Skovly fortæller om Skovly og om vores behandlingsarbejde og pædagogiske metoder. Forældrene får herefter mulighed for at bruge et par dage, på at beslutte om de ønsker deres barn placeret på Skovly. I samme periode beslutter Skovly om barnet kan placeres på Skovly.

Når både kommune, forældre og Skovly er blevet enige om en indskrivning på Skovly, inviteres barnet/ den unge på besøg.

Fysiske rammer

Skovly ligger tæt ved Himmelbjerget, 6 km. fra Ry og 14 km. fra Silkeborg.
Vore fysiske rammer er et tidligere motel med 6 enkeltværelser, alle forskellige og individuelt udstyrede. Tre fællesstuer og 1 spillerum + værksted. Skovly har 4000 kvadratmeter grund med Himmelbjergskoven i baghaven.
Desuden bor vi lige op til et større skovområde, som vi benytter meget i fritiden. Vi har mountainbikes, kanoer og kajakker og bruger naturen i det omfang det kan lade sig gøre.
Rutebilen mellem Silkeborg og Skanderborg kører tæt forbi huset, og der er fine togforbindelser fra Ry. Selv råder vi over en minibus og en almindelig personbil.

Skovlys pædagogiske fundament

Vi arbejder udfra den systemiske tankegang, hvor den unges netværk inddrages i det omfang det er muligt.
Skovlys målsætning er at give børnene så optimale rammer for deres liv, at de kan udvikle sig positivt, få større selvværd og dermed kan komme til at fungere bedre med sig selv og deres omgivelser. Skovly inddrager barnet i dets egen udvikling gennem åbenhed og anerkendende samtaler. For at kunne motivere børnene til at ville indgå i sådanne samtaler, er det væsentligt, at relationen mellem barnet og den voksne er præget af gensidig tillid og respekt.
Arbejdet tager udgangspunkt i den halvårlige udviklings- og behandlingsplan, som udfærdiges ud fra vores observationer i dagligdagen og ved hjælp af supervision. Udviklingsplanen reguleres og justeres løbende på de ugentlige medarbejdermøder.

Vi vægter et godt og tydeligt samarbejde med børnenes forældre eller plejefamilie.
Vi tænker helhedsorienteret omkring barnet og vægter derfor at inddrage alle voksne med tilknytning til barnet. Vi arbejder med at vedligeholde og udvikle børnenes eksisterende relationer og med at give dem mulighed for at skabe nye venskaber.

Den daglige atmosfære og regelmæssige struktur giver barnet overskuelighed, tryghed og ro.

Fysiske rammer
For at give barnet glæde ved at opholde sig på Skovly, er det vigtigt at børnene opfatter stedet som deres hjem for en periode. Derfor er det vigtigt at skabe et miljø, hvor barnet selv er med til at indrette deres værelse, indkøbe møbler m.m. når de flytter ind på Skovly.
Børnenes værelser skal give dem tryghed og afspejle deres personlighed og behov.

Psykiske rammer
Da der er skiftende voksne på arbejde i løbet af en uge, er det vigtigt for børnene, at der er en gennemskuelig arbejdsplan, så de ved, hvem der er på arbejde hvornår ,og at arbejdstiden er tilrettelagt sådan, at der skabes en kontinuitet i dagen. Det gør vi ved, at der altid er en gennemgående voksen fra om morgenen til om aftenen.

Endvidere er arbejdsplanen forudsigelig, så børnene næsten med sikkerhed ved, hvem der er på Skovly hvornår. Forudsigelighed og regelmæssighed er forudsætninger for at give barnet ro i hverdagen, ro til at kunne udvikle sig og til at etablere relationer til de voksne.

Vi har to faste vikar tilknyttet Skovly.

En del af forudsætningen for et vellykket ophold på Skovly er forældrenes accept af opholdet. Derfor er det vigtigt at Skovly gennem barnets kontaktperson har et godt forhold til forældrene. Der er faste aftaler omkring barnets hjemrejser og ferier og der er en fast ugentlig telefonisk kontakt, hvor forældrene orienteres om barnets dagligdag, trivsel og udvikling på Skovly.

Forældrene indbydes ligeledes til at deltage i de opfølgende møder, der er omkring barnets udviklingsplan. Skovly søger gennem dialog at skabe nogle gode rammer for børnenes hjemmeweekends og ferier, og forældrene indbydes til at deltage i barnets fødselsdage og i forbindelse med julen er der et arrangement med fællesspisning, spil og underholdning.

Supervision
Skovly ser supervision som fundamental for at opnå et optimalt socialpædagogisk, udviklings- og behandlingsmæssigt forløb for det anbragte barn.

Supervision bruges til:

 • Ved og under anbringelsen at lave en problem/ressourceprofil af barnet med deraf følgende pædagogiske handleanvisninger for arbejdet med barnet
 • Udarbejdelse af halvårlige udviklings- og behandlingsplaner.
 • Udvikling og justering af Skovlys pædagogiske fundament.
 • Udvikling af personalets faglighed indenfor Systemisk/Narrativ behandling.
 • Udvikling af samarbejdet mellem medarbejderne.
 • Udviklingssamtaler med medarbejderne.

Skolegang
Børnenes skolegang planlægges i samarbejde med Skanderbog Kommunes PPR, Skovly og den anbringende kommune, med henblik på hvad der er bedst for det enkelte barn. Der findes en bred vifte af skoletilbud i kommunen, i form at to små folkeskoler og en større folkeskole med specialundervisning. Der ud over findes der skoler til børn med specifikke vanskeligheder som autisme, ADHD eller lignende.

Dagligdag på Skovly
På Skovly skabes der en dagligdag, med en balance mellem behandlingsarbejdet og en dagligdag hvor der er plads til at være sig selv. Det er medarbejdernes opgave at sørge for at denne ramme skabes.

På en typisk hverdag er der morgenvækning mellem 6.00 og 7.00. da de unge skal være færdige til at nå skolebussen. Der lægges vægt på at de unge gør morgenhygiejne, spiser morgenmad og smører madpakker med hjælp fra de voksne.

Kl 16 er der fælles eftermiddagsmad med the, frugt og brød.

Kl 18.00-18.30 er der aftensmad hvor de unge på skift deltager i madlavningen.
Sengetiderne er individuelle alt efter alder og behov.

En gang hver 14. dag, afholdes der ungesamtaler med kontaktpædagogen.

Som en del af fritiden lægges der vægt på at de unge deltager i aktiviteter udenfor Skovly sammen med andre unge. Det kan f.eks. være ridning, svømning, dans, boldspil mv. Men der kan også være interne aktiviteter som friluftsliv eller ture til svømmehallen.

Personalenormeringen døgnet igennem
Kl. 14.00 – 22.30 : 2 medarbejdere er på arbejde
Kl. 22.00 – 9.00 : 1 medarbejder sover på Skovly.
Weekender: Der er 2 medarbejdere på arbejde i dag og aftentimerne.

Weekender og ferier: Skovly holder planlagte hjemrejseweekender i ulige uger, og planlagte aktivitetsweekender i lige uger. Der kigges på de individuelle behov, fra både familier og de unge.

Årets gang på Skovly

Ture og traditioner på Skovly:

 • Skitur i uge 7
 • Frilufts- og hyggeturer i flere weekeender i løbet af året.
 • Sommerferietur i første uge af sommerferien
 • Ture i forbindelse med påske og efterårsferie
 • Mortensaften med and.
 • Fødselsdagsfester med familien og venner.
 • Julefrokost for familien med julemad og julesjov.

Socialpædagogisk forløb
Indflytning: Når barnet skal flytte ind på Skovly modtages det af kontaktpædagogen. Kontaktpædagogen introducerer barnet i Skovlys dagligdag, og følger barnet de første dage, hvor der indrettes værelse og købes møbler og tøj m.m. .Barnet introduceres også til lokalmiljøet, hvor findes der skoler, sports og ungdomsklubber og en bred vifte af fritidstilbud så som Ridning, musik/og billedskole. Desuden er der en aktiv svømmehal med tilhørende motionscenter.

Fra første dag præsenteres det nye barn for den øvrige børnegruppe.
Det prioriteres at der bliver talt åbent om de forhold der gør at børnene skal bo på Skovly.

Så hurtig som muligt efter indflytning udarbejdes en foreløbig iagttagelsesplan. Med max. to fokusområder.

Kontakten til familien varetages af kontaktpædagogen og lederen, som i opstartsfasen mindst har en ugentlig samtale med familien. Barnets kontakt til familien overvejes i hvert enkelt tilfælde.

Barnets skolegang begynder umiddelbart efter indflytning når barnet vurderes værende tryg og parat.

Udslusning:
Som en del af udviklings- og behandlingsplanen laves der sammen med den unge en udslusningsplan med fokus på de mål, der er for den unge efter Skovly.

Efterværn:
I samarbejde med anbringende kommune aftales efterværnets indhold og længde. Der er mulighed for individuelt tilrettelagt efterværn i egen bolig, på efterskole, i hjemmet mv.

Kontaktpersonens opgave
Kontaktpersonen og ledelsen er barnets, familiens og den anbringende kommunes primære kontakt under opholdet på Skovly.

Kontaktpersonen er den, der er ansvarlig for at være tovholder i det socialpædagogiske forløb med udgangspunkt i udviklings- og behandlingsplanen.

I forhold til barnet er det kontaktpersonens opgave at sørge for at barnet sluses ind på Skovly, laver indkøb til værelset og indretter dette,og foretager tøjindkøb sammen med barnet.

Det er kontaktpersonens opgave at lave udviklings/anerkendende samtaler med barnet.

I forhold til familien er det kontaktpersonen og lederens opgave at stå for den løbende kontakt til denne, herunder at orientere om dagligdagen, aftaler vedrørende hjemrejseweekends og udviklingsplanens forløb.

Sammen med den skoleansvarlige at sørge for etablering af skoleforløbet.
I forhold til anbringende kommune at udarbejde statusbeskrivelser hvert halve år samt aftaler vedr. møder omkring barnet.

Forældresamarbejde
Skovly anser det for væsentligt, at der er en god kontakt til barnets familie under opholdet på Skovly. Dette skal ses som respekt for familien og en forudsætning for et godt behandlingsmæssigt forløb. Vi ønsker at blive involveret i hele familiens trivsel.

Vi mener at det er vigtigt at børnene er hjemme hver anden weekend netop for at bevare en relation til og en kontakt til familien.Men også med det formål at familien bliver holdt fast på konkrete aftaler vedrørende barnet. Det er væsentligt at de løbende bliver informeret, så de kan følge med i deres børns udvikling imens de er på Skovly. Der er altid en pædagog som kan møde ind hvis der opstår problemer i disse weekender.
Mange af vores forældre har det vanskeligt med at være voksne eller at udfylde forældrerollen i forhold til deres børn. Vi skal have tid til at se og forstå vores forældre. Hvis forældrene er trygge ved os bliver det klart nemmere at være deres barn på Skovly. Hvilket igen påvirket barnets udvikling positivt.

Alle vore familier har brug for hjælp, støtte og samtaler i den periode børnene er placeret på Skovly. Derfor har vi i vores normering indregnet tid til familiebehandling.

Behandlingsprojektet Skovly