Skovlys pædagogiske fundament

Skovlys målsætning er at give børnene så optimale rammer for deres liv, at de kan udvikle sig positivt, få større selvværd og dermed komme til at fungere bedre med sig selv og deres omgivelser. Skovly inddrager barnet i dets egen udvikling gennem åbenhed og anerkendende samtaler. For at kunne motivere børnene til at ville indgå i sådanne samtaler, er det væsentligt, at relationen mellem barnet og den voksne er præget af gensidig tillid og respekt. Arbejdet tager udgangspunkt i den anbringende kommunes handleplan, som sædvanligvis fastlægges på mødet inden anbringelsen. Skovly tager ansvaret for, at handleplanens indsatsområder bliver omdannet til konkrete udviklingsmål, der kan arbejdes med i den daglige praksis.

Skovly ser supervision som fundamental, for at opnå et optimalt socialpædagogisk, udviklings- og behandlingsmæssigt forløb for det anbragte barn.

 

Supervision bruges til udarbejdelse af halvårlige udviklings- og behandlingsplaner. Udvikling og justering af Skovlys pædagogiske fundament. Udvikling af personalets faglighed, indenfor forståelse af barnets udfordringer. Udvikling af samarbejdet mellem medarbejderne. 

Vi vægter et godt og tydeligt samarbejde med børnenes forældre eller plejefamilie.

Forældrene indbydes til at deltage i de opfølgende møder, der er omkring barnets udviklingsplan. Skovly søger gennem dialog at skabe nogle gode rammer for børnenes hjemmeweekends og ferier, og forældrene indbydes til at deltage i barnets fødselsdage og i forbindelse med julen er der et arrangement med fællesspisning, spil og underholdning.

Vi tænker helhedsorienteret omkring barnet og vægter derfor at inddrage alle voksne med tilknytning til barnet. Vi arbejder med at vedligeholde og udvikle børnenes eksisterende relationer og med at give dem mulighed for at skabe nye venskaber.

 

Den daglige atmosfære og regelmæssige rytme, skal øge barnets mulighed for overskuelighed, tryghed og ro.

 

Vi vægter at børnene mødes af en voksen, og ikke af en regel.

 

Dette er især vigtigt, da børnene har behov for at spejle sig i et stabilt voksent menneske, der påtager sig et ansvar i mødet med barnet.

Hverdagen på Skovly er baseret på en grundrytme. En tilbagevenden af opgaver og aktiviteter i løbet af en uge. Grundrytmens eneste formål er at skabe forudsigelighed, genkendelighed, overblik og tryghed. Når grundrytmen derimod skaber modstand, kan det oftest være en god ide at sætte den på pause. Ikke glemme den eller fjerne den, men sætte den på pause. Pausen benyttes her til at blive klogere, på det barnet egentlig kommunikerer. Ofte kan det være nok at lytte og forstå og andre gange kan en ændring i grundrytmen være det mest fordelagtige for barnet.